• علائم بيماري سارس مشابه آنفلونزا مي باشد ولي سابقه مسافرت به كشورهاي آلوده ( چين ، هنك كنك ،تايوان ، سنگاپور و فيليپين )
  • مهمترين روش پيشگيري از ورود بيماري سارس به كشور توجه خاص در فرودگاههاي بين المللي و آموزش لازم به مسافران مي باشد .
  • ويروس سارس از طريق تنفس و آلودگي دستها به افراد سالم منتقل مي شود .
  • پايگاه مراقبت مرزي مستقر در فرودگاههاي بينالمللي آماده پاسخگويي به شما مسافر عزيز در خصوص خطر ابتلا به

سارس در كشورهاي ديگر مي باشد .

  • اگر عازم خارج از كشور هستيد اطلاعيه هاي آموزشي موجود در فرودگاههارا مطالعه نمائيد .
  • در حال حاضر آموزش مسافرين مهمترين راه كنترل بيماري سارس مي باشد .