کادر پزشکان آزمایشگاه پاتوبیولوژی کیمیا

27715-200

دکتر شهین قریشی متخصص پاتولوژی

27715-200

دکتر پروین امامی متخصص پاتولوژی

کادر پزشکان آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر امامی اهری

27715-200

دکتر شهناز امامی اهری متخصص پاتولوژی